Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORT EVENTJES (01/04/2017)

Sport Eventjes streeft naar een prettige en sportieve samenwerking met goede afspraken, communicatie en resultaat. Om hierin zakelijke duidelijkheid te creëren zijn algemene voorwaarden opgesteld waarmee de opdrachtgever/huurder akkoord gaat bij het aangaan van een overeenkomst.

Algemeen

1. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en overeenkomsten, welke schriftelijk zijn overeengekomen tussen Sport Eventjes als verhuurder/opdrachtnemer en de wederpartij hierna te noemen: huurder/opdrachtgever, betreffende de huur van goederen alsmede meegeleverde accessoires of het inzetten van de diensten van Sport Eventjes.

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De aanbieding blijft 30 dagen geldig tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van Sport Eventjes.

3. De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief BTW en exclusief andere door de overheid opgelegde heffingen.

4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Alle gegevens om tot een goede uitvoering van de overeenkomst te komen worden door de huurder/opdrachtgever aan Sport Eventjes verstrekt. Indien dit niet naar behoren plaatsvindt heeft Sport Eventjes het recht de opdracht niet uit te voeren. Geleden schade die hieruit voortvloeit is voor rekening van de huurder.

2. Benodigde vergunningen of ontheffingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering worden verzorgd door de huurder/opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij in gebreke blijven zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de huurder/opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

3. De huurder/opdrachtgever draagt zorg voor voldoende mogelijkheden voor aan- en afvoer van het gehuurde, eventueel benodigde opslagruimte en aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, water enz.

Aansprakelijkheid bij huren

1. Huurder is verantwoordelijk en draagt het volle risico tijdens de periode van de uitvoering van de overeenkomst en zal zo nodig de goederen verzekeren tegen schade, diefstal, brand enz. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2. Schade aan het verhuurde of het missen van onderdelen of bijgeleverde accessoires bij het retourneren, is voor rekening van de huurder. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3. Indien het transport van het verhuurde door de huurder wordt verzorgd, is de huurder aansprakelijk vanaf het moment dat het verhuurde aan de huurder is afgegeven.

4. Sport Eventjes is tijdens het gebruik van het verhuurde niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van aanwezige personen en deelnemers.

5. Sport Eventjes is enkel aansprakelijk voor geleden schade door een gebrek aan het verhuurde of grove schuld van door hem ingeschakelde personen. Deze bepaling geldt slechts voor personen waarmee Sport Eventjes een (tijdelijke) overeenkomst van arbeid heeft gesloten.

6. Sport Eventjes kan niet gehouden worden tot vergoeding van schade, van welke aard dan ook, zowel van de huurder als van derden. De huurder vrijwaart Sport Eventjes van eventuele vorderingen van derden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Verhuur

1. Het verhuurde blijft eigendom van Sport Eventjes en mag zonder schriftelijke toestemming vooraf, niet worden onderverhuurd of beschikbaar gesteld aan derden.

2. De huurder is verplicht het verhuurde alleen te gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd.

3. Het verhuurde wordt in dezelfde staat teruggegeven als waarin het is ontvangen.

4. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om blijvende veranderingen aan te brengen aan het verhuurde alsmede stickers te plakken. De kosten van eventuele schade wordt in rekening gebracht aan de huurder.

5. Het gehuurde dient na afloop van de overeengekomen huurperiode op de daarop volgende werkdag teruggebracht te worden tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen. Het tijdstip van retour brengen wordt met de huurder afgesproken. Bij langer gebruik worden de huurkosten voor deze periode in rekening gebracht.

6. De huurder controleert zelf of alle materialen bij afhalen aanwezig zijn.

Aansprakelijkheid bij uitvoeren van opdrachten

1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade geleden door tekortkomingen in werkomstandigheden (veiligheid, fysieke belasting etc.). Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te weigeren als werkomstandigheden te risicovol geacht worden.

2. Sport Eventjes is tijdens het uitvoeren van de opdracht niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van aanwezige personen en deelnemers. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3. Sport Eventjes is enkel aansprakelijk voor geleden schade bij tekortkomingen of grove schuld van opdrachtnemer of door hem ingeschakelde personen. Deze bepaling geldt slechts voor personen waarmee Sport Eventjes een (tijdelijke) overeenkomst van arbeid heeft gesloten.

Annulering

1. Annulering moet door de huurder/opdrachtgever schriftelijk aan Sport Eventjes worden doorgegeven.

2. Bij annulering door de huurder/opdrachtgever worden annuleringskosten in rekening gebracht als Sport Eventjes hierdoor kosten heeft gemaakt of inkomsten is misgelopen.

  • Bij annulering binnen 5 dagen voor de datum van verhuur/opdracht is de huurder/opdrachtgever 25% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 2 dagen (48 uur) voor de datum van verhuur/opdracht is de huurder/opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

Onder het overeengekomen bedrag vallen alle overeengekomen kosten, huurkosten, transport, verzorgingskosten, op- en afbouw, inhuur personeel enz.

3. Bij inhuur door Sport Eventjes bij derden voor uw project of activiteit gelden tevens de door deze leverancier gestelde annuleringsvoorwaarden. Deze worden op verzoek van de huurder/opdrachtgever door Sport Eventjes verstrekt bij de gemaakte overeenkomst.

4. Bij overmacht wordt de overeenkomst door Sport Eventjes opgeschort, zonder dat Sport Eventjes hier een schadevergoeding voor hoeft te betalen. Onder overmacht valt alles wat daarover in de wet en jurisprudentie vermeld wordt.

5. Als er door weersomstandigheden geen doorgang van het overeengekomen kan plaatsvinden heeft de huurder/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding van Sport Eventjes. De betalingsplicht van de huurder/opdrachtgever blijft bestaan ongeacht de weersomstandigheden tijdens de huur- of opdrachtperiode. In goed overleg kan hiervoor een korting besproken worden.

Betaling

Indien huurder/opdrachtgever het aan Sport Eventjes verschuldigde bedrag niet binnen deze gestelde termijn betaald is hierover de wettelijke rente verschuldigd, geldend vanaf het moment waarop de huurder/opdrachtgever in verzuim raakt. Alle kosten gemaakt door het niet betalen van de factuur, waaronder begrepen de kosten van advocaat, gerechtsdeurwaarder, incassobureau enz. zijn voor rekening van de huurder.

Medewerkers

1. Werkzaamheden uitgevoerd door werknemers van Sport Eventjes vallen onder de verantwoordelijkheid van Sport Eventjes, alle door anderen uitgevoerde werkzaamheden is voor de aansprakelijkheid van de huurder/opdrachtgever.

2. Huurder/opdrachtgever wordt geacht voor medewerkers van Sport Eventjes goede werkomstandigheden te creëren met voldoende instructies, veiligheid en consumpties.

Informatie

Alle door de huurder/opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals overeenkomsten, rapporten enz. worden uitsluitend door Sport Eventjes gebruikt. Deze informatie zal niet aan derden worden verstrekt zonder goedkeuring van de huurder/opdrachtgever.

Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam.

Een prettige en sportieve samenwerking gewenst met Sport Eventjes!